Logi sisse / Registreeru
Korv0
  • Teie ostukorv on tühi

Ostueeskiri

Veebipoe jalgimine.ee kauba ostu-müügieeskiri

1. Üldsätted

1.1. Kui ostja on käesoleva kauba ostu-müügieeskirjaga (edaspidi: eeskiri) tutvunud, peetakse eeskirja pooltele kohustuslikuks juriidiliseks dokumendiks, milles on sätestatud ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba soetamise ja selle eest tasumise tingimused, kauba kättetoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud e-poe jalgimine.ee kauba ostu ja müügiga seotud sätted.

1.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevat eeskirja õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt millal tahes muuta, parandada või täiendada. Registreerunud ostjat teavitatakse igasugustest muudatustest, parandustest ja täiendustest veebilehel jalgimine.ee.

1.3. Jälgimisseadmete internetipoe kaubandus toimub Leedu vabariigi territooriumil.

1.4. Meie veebikauplusest võivad osta:

1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, s.o täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;

1.4.2. 14–18aastased alaealised isikud üksnes vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isik käsutab oma tulu iseseisvalt;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. kõikide ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Kogu isikuandmetega seotud informatsioonile, mis registreeritakse veebipoes jalgimine.ee, kehtib müüja isikuandmete kaitse poliitika. Selle tingimused on üksikasjalikult kirjas „Isikuandmete kaitse eeskirjas”, mille leiab veebilehelt.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

3.1. Leping ostja ja müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja klõpsab pärast ostetava kauba väljavalimist ja ostukorvi komplekteerimist käsku „Maksma”.

3.2. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse e-poe jalgimine.ee andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta veebipoest jalgimine.ee kaupa käesolevas eeskirjas ja e-kaupluse sätestatud korras.

4.2. Ostjal on õigus taganeda veebipoega jalgimine.ee sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest kirjalikult (elektronposti teel, märkides tagastatava toote ja selle tellimisnumbri) müüjale hiljemalt 14 (seitsme) tööpäeva jooksul alates eseme kättetoimetamise päevast, välja arvatud juhul, kui lepingu ese on:

4.2.1. heli- ja videosalvestised, fonogrammid mis tahes video- või helikandjal, samuti arvutitarkvara ning kui ostja on rikkunud pakendi kaitseelemente;

4.2.2. raamatud, ajalehed, ajakirjad või muud perioodikaväljaanded.

4.3. Eeskirja punktis 4.2. sätestatud ostja õiguse realiseerimisel juhindutakse majandusministri 17. augusti 2001. a käskkirjaga nr 258 kinnitatud „Asjade müügi ja teenuste osutamise, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil, eeskirjast”.

4.4. Ostja võib eeskirja punktis 4.2. ette nähtud õigust kasutada üksnes juhul, kui kaup ei ole rikutud või selle väljanägemine ei ole olulisel määral muutunud, samuti kui kaupa ei ole kasutatud.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja kohustub kauba eest maksma ja võtma kauba vastu selles eeskirjas sätestatud korras.

5.2. Ostja ei tohi oma sisselogimisandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kui ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest müüjale jaotises „Kontakt” märgitud kontaktandmetel otsekohe teatama.

5.3. Registreerimisvormis esitatud ostja andmete muutumise korral peab ostja need viivitamatult uuendama.

5.4. Ostja kohustub e-poe jalgimine.ee kasutamisel järgima käesolevat eeskirja, muid veebipoes selgelt märgitud tingimusi ja Leedu vabariigi õigusakte.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus määrata oma äranägemise järgi kindlaks ostukorvi miinimumsuurus, s.t minimaalne summa ostja tellimuse täitmiseks. Selle summa suurus on märgitud ostukorvi ülevaates.

6.2. Kui ostja püüab kahjustada e-poe toimimise stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus tema e-poe kasutamise võimalust viivitamata ja ilma hoiatuseta piirata või see peatada või erandjuhtudel tühistada ostja registreerumine.

6.3. Oluliste asjaolude korral võib müüja e-poe tegevuse ajutiselt või üldse lõpetada, sellest ostjale ette teatamata.

6.4. Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui ostja on tasumiseks valinud eeskirja punktis 8.2.1., 8.2.2. või 8.2.3. sätestatud viisi, kuid ei ole 3 (kolme) tööpäeva jooksul kauba eest tasunud.

6.5. Kui ostja on tasumiseks valinud eeskirja punktis 8.2.4. sätestatud viisi (sularahas maksmise kauba kättesaamisel) ja tellimuses esitatud teabe kohta tekib arusaamatusi, võtab müüja ostjaga tellimuses märgitud telefonil ühendust. Sellisel juhul hakatakse kauba kättetoimetamise tähtaega arvestama ostjaga kontakteerumise päevast. Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui müüjal ei õnnestu ostjaga 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub käesolevas eeskirjas ja e-poes sätestatud tingimustel looma ostjale võimaluse kasutada e-poe jalgimine.ee pakutavaid teenuseid.

7.2. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvale isiklikule informatsioonile, mis on märgitud e-poe registreerimisvormis, välja arvatud Leedu vabariigi seaduses ja „Isikuandmete kaitse eeskirjas” sätestatud juhtudel.

7.3. Müüja kohustub ostja tellitud kauba toimetama eeskirja punktis 9 sätestatud tingimustel ostja märgitud aadressile.

7.4. Kui müüja ei saa tellitud toodet tähtsate asjaolude tõttu ostjale toimetada, peab ta ostjale pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase toote. Kui ostja keeldub analoogse või omaduste poolest kõige sarnasema toote vastuvõtmisest, peab müüja tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul ostjale tagastama (ettemakse korral).

8. Kauba hind, tasumise kord ja tähtajad

8.1. E-poes ja vormistatud tellimuses on kauba hinnad toodud eurodes koos käibemaksuga.

8.2. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. Tasumine e-panga kaudu ehk ettemaksena ostja kasutatava e-panga süsteemi abil. Sellise tasumisviisi korral genereeritakse ostjale tema tasutava tellimuse järgi e-panga süsteemis maksekorraldus. Ostja kannab raha jalgimine.ee e-poe kontole, mis asub vastavas tema valitud pangas. Vastutus andmete turvalisuse eest langeb sel juhul vastavale pangale, sest kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilises süsteemis.

8.2.2. Tasumine krediitkaardiga ehk ettemaksena krediitkaartide teenindussüsteemi PayPal kaudu. Vastutus andmete turvalisuse eest langeb sel juhul krediitkaartide teenindussüsteemi administreerivatele ettevõtetele PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.

8.2.3. Tasumine pangaülekandega ehk ettemaksena, kus ostja trükib tellimuse välja ja teeb lähimas pangakontoris ülekande jalgimine.ee pangakontole.

8.2.4. Tasumine sularahas kauba kättesaamisel ehk ostja tasub kauba eest selle kättetoimetamise (üleandmise-vastuvõtmise) hetkel.

8.3. Kui ostja maksab kauba eest punktides 8.2.1, 8.2.2. ja 8.2.3. sätestatud viisil, kohustub ta raha tasuma kohe. Nimetatud juhtudel hakatakse kaubapakki eeskirja punktis 6.4. sätestatud müüja õigusest lähtuvalt komplekteerima ja kauba kättetoimetamise aega arvestama alles pärast makse laekumist.

8.4. Kui ostja on meelepärased tooted välja valinud ja klõpsab jaotises „Minu tellimused” käsku „Trüki”, kuvatakse ostjale tellimisleht/ettemaksearve, mille ta saab välja printida. Kui ostja on sõlminud müüjaga lepingu (klõpsanud käsku „Maksma”) ja klõpsab jaotises „Minu tellimused” käsku „Trüki”, kuvatakse ostjale ostuarve, mille ta saab välja printida. Arvel on märgitud valitud tooted, nende kogus, kohaldatavad allahindlused, toodete lõplik hind (sealhulgas kõik maksud) ja saatekulu.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba tellimisel kohustub ostja märkima kauba kohaletoimetamise paiga.

9.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, aga kaup toimetatakse märgitud aadressil ja muude ostja esitatud andmete kohaselt, ei ole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

9.3. Kauba toimetab kohale müüja või tema volitatud esindaja.

9.4. Müüja kohustub kauba ostjale toimetama tootekirjeldustes märgitud tähtaegadel. Need tähtajad ei kehti, kui müüja laos ei ole vajalikke tooteid ning ostjale teatatakse tema tellitud kauba puudumisest. Ühtlasi on ostja nõus, et erandjuhtudel (müüjast sõltumatutel ettenägemata asjaoludel) võib kauba kohaletoimetamine viibida. Sellisel juhul kohustub müüja ostjaga otsekohe ühendust võtma ja kooskõlastama toodete kättetoimetamise.

9.5. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba kättetoimetustähtaegade eiramise eest, kui kaupa ei toimetata ostjale või toimetatakse muul ajal ostja süü või ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.

9.6. Ostjal on kauba kättetoimetamise hetkel kohustus saadetise seisukord koos müüja või tema volitatud esindajaga üle vaadata. Kui ostja kirjutab arvele (saatelehele) või muule saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile alla, loetakse, et pakk on üle antud kohases seisukorras. Kui ostja täheldab, et saadetud pakk on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt rikutud), peab ta selle märkima arvel (saatelehel) või muus saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendis ja koostama müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise kahjustuse akti. Kui ostja ei tee seda, ei kanna müüja ostja ees vastutust kauba kahjustuste eest, kui sellised kahjustused on tingitud pakendi kahjustustest, mille ostja jättis eelkirjeldatud korras üles märkimata.

10. Kauba kvaliteedigarantii ja kõlblikkusaeg

10.1. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes olevad tooted võivad ostja kuvari eripärade tõttu mitte vastata värvi, kuju või muude parameetrite poolest toodete tegelikule värvile, kujule või suurusele.

10.2. Müüja annab teatud liiki toodetele teatud aja pikkuse kaubakvaliteedi garantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud nende toodete kirjelduses.

10.3. Kui müüja ei paku teatud liiki toodetele kaubakvaliteedi garantiid, kehtib vastavates õigusaktides sätestatud garantii.

10.4. Müüja ei osuta toodete garantiihooldusteenuseid, vaid suunab ostja igal konkreetsel juhul garantiihoolduse pakkuja juurde.

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis märgitud andmete õigsuse eest. Kui ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, siis müüja ei vastuta selle tõttu tekkinud tagajärgede eest.

11.2. Ostja vastutab selle e-poe kasutamise käigus tehtud toimingute eest.

11.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui jalgimine.ee osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on e-poodi loginud ostja sisselogimisandmetega, peab müüja seda isikut ostjaks.

11.4. Müüja vabastatakse mis tahes vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole vaatamata müüja soovitustele ja oma kohustustele tutvunud käesoleva eeskirjaga, ehkki tal on olnud selleks võimalus.

11.5. Kui müüja e-poes on viiteid muude ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei kanna müüja vastutust seal oleva informatsiooni ega sealse tegevuse eest, ta ei hoolda ega kontrolli neid veebilehti ning ei esinda neid ettevõtteid ega isikuid.

11.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

12. Müüja kasutatavad turundusvahendid

12.1. Müüja võib e-kaupluses jalgimine.ee oma äranägemise järgi algatada erinevaid kampaaniaid.

12.2. Müüjal on ilma eraldi hoiatuseta õigus muuta ühepoolselt kampaaniate tingimusi, samuti neid tühistada.

13.Infovahetus

13.1. Müüja saadab kõik teated ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil.

13.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused müüja e-poe jaotises „Kontakt” märgitud kontaktandmetel.

14.Lõppsätted

14.1. Käesolev eeskiri on koostatud Leedu vabariigi õigusaktide kohaselt.

14.2. Käesolevast eeskirjast tulenevatele suhetele kohaldub Leedu vabariigi õigus.

14.3. Kõik käesoleva eeskirja täitmisest tulenenud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Leedu vabariigi seaduses sätestatud korras.

15. Ostja vastutab täiel määral meie pakutavate seadmete kasutuse eest. Ostja vastutab seadmete ebaseadusliku kasutamise eest Eesti vabariigi seaduse järgi.

 

Jalgimine.ee EI VÕTA VASTUTUST SEADMETE MIS TAHES EBASEADUSLIKU KASUTUSE EEST.